green-vietnam.com
Tôi Yêu Phụ Nữ - Green Viet Nam News
Tổng hợp một những ngạn ngữ hay về 1/2 thế giới. Nhưng câu nói hay về Thế Giới Phụ Nữ Tôi Yêu Phụ Nữ Phụ Nữ – Đàn Bà – Con Gái… là một thứ rất khó hiểu ! Và tôi nghĩ chẳng nên cố tìm hiểu làm chi^^ Hãy yêu họ – Thế [...]