green-vietnam.com
Tiêu Chuẩn Nước Sạch Sinh Hoạt - Green Viet Nam News
Đây là bộ quy chuẩn về nước sạch sinh hoạt. Có thể gọi là bộ tiêu chuẩn về nước sinh hoạt Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt này được ban hành năm 2009. QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn vàđược Bộ trưởng Bộ Y tế [...]