green-vietnam.com
Nước uống thế nào là sạch ? - Green Viet Nam News
Quan niệm về mức độ sạch của nước uống thay đổi theo từng thời kỳ, tuỳ thuộc vào nhận thức, phong tục, tập quán và mức độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của các cộng đồng. Tuy vậy, có thể nói : “Nước uống sạch là nước không có màu, mùi vị [...]