giasutienphong.com.vn
Đừng bao giờ cầm bút khi dạy kèm
Mục đích của việc dạy kèm không nhằm để giải giúp bài tập cho sinh viên. Gia sư sẽ giúp sinh viên hiểu tốt hơn những kiến thức họ học trong lớp, những bài tập áp dụng mà giáo sư không có thời gian giảng giải chi tiết.