fluke.com.vn
Máy hiệu chuẩn dòng điện FLuke 705 (mA) | Fluke 705 Loop Calibrator
Máy hiệu chuẩn dòng điện FLuke 705 (mA) - hiệu chuẩn, sửa chữa và bảo trì mạch dòng điện mA, Dãi đo từ 0 đến 24 mA, độ chính xác 0,025% Rdg + 2 LSD