flf.vn
Giá trị của bằng sáng chế
Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là các khởi nghiệp, nhưng các nhà lãnh đạo thường không quan tâm bảo hộ các tài sản này Inforgraphic: Luật Sở hữu trí tuệ của V