flf.vn
Cải cách hành chính ở các bộ ngành.
Cải cách hành chính ở các bộ ngành là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải các hành chính làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nh