farmerspace.co
โพนยางคำ
ดินแดนเทือกเขาภูพาน บ้านโพนยางคำ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพทำไร่ ทำนา และปศุสัตว์ โดยบาง