farmerspace.co
อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้โดรนเพื่อการเกษตร (MG-1 และ MG-1S)
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. โรงแรม The Idle Residence ปทุมธานี