farmerspace.co
ส้มจุกจะนะ! ไม้ผลโบราณ หากินยาก
“ส้มจุก” เป็นไม้ผลขนาดกลาง เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 3 ปี และให้ผลต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20 ปี ตั้งแต่ออกด