farmerspace.co
"ดาหลา" ไม้ดอกหลากสี พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
ดาหลา เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สูงได้ถึง 5 เมตร ใบดาหลา เป็นใบเดี่ยว รูปขอบ ขนาน กว้าง 15-20 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม.