f20beauty.com
Đèn Phật ngự tọa hoa sen - Trang trí bàn phong cách hiện đại, thiền tịnh
Đèn Phật ngự tọa hoa sen mang ý nghĩa Phật giáo và bản sắc văn hóa người Việt Nam. Hoa sen và Đức Phật đã đi vào tiềm thức người dân mang ý nghĩa cao quý.