englishcourses.edu.vn
Từ vựng tiếng Anh khiến bạn nghĩ ngay tới mùa đông | englishcourses.edu.vn
'Snowflake" là bông tuyết, "mittens" là đôi găng tay còn 'scarf" chỉ khăn quàng cổ.