englishcourses.edu.vn
Từ vựng chỉ các loại ly tách trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Cốc bia được gọi là "beer mug", ly nhỏ dùng để uống rượu nặng là "shot glass".