englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
"The snow _____ when the sun came out". Bạn cần điền từ tiếng Anh nào vào chỗ trống để được câu đúng nghĩa.