englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm phân biệt Ban, Forbid và Prohibit | englishcourses.edu.vn
Cả ba từ đều mang nghĩa là cấm nhưng chúng được dùng trong những văn cảnh và cấu trúc ngữ pháp khác nhau.