englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm dùng 'which' hoặc 'where' để hoàn thành câu | englishcourses.edu.vn
"The town ____ I was born is a hundred miles from here". Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống.