englishcourses.edu.vn
Trắc nghiệm chọn giới từ hoàn thành câu tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
"Please go get my ladder. It's leaning ... the side of the house". Theo bạn, giới từ còn thiếu là "against", "behind" hay "beside"?