englishcourses.edu.vn
Tên gọi các kiểu tóc trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Tóc tết đuôi sam là "plates", tóc đuôi ngựa là "ponytail" và đầu hói là "bald".