englishcourses.edu.vn
Phân biệt tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ | englishcourses.edu.vn
"We went on a two week vacation last month". Từ "vacation" trong câu thường được sử dụng trong tiếng Anh - Anh hay Anh - Mỹ?