englishcourses.edu.vn
Phân biệt các loại câu điều kiện | englishcourses.edu.vn
"If I had known you were coming, I ______ a cake". Bạn sẽ lựa chọn "will bake", "would have baked" hay "would bake" để điền vào chỗ trống?