englishcourses.edu.vn
Những từ vựng thay thế 'famous' | englishcourses.edu.vn
Bạn có thể dùng tính từ "well-known", "notable", "renowned" với nghĩa "có tiếng", "trứ danh".