englishcourses.edu.vn
Những từ vựng thay thế 'ashamed' | englishcourses.edu.vn
Để diễn tả cảm giác xấu hổ, bạn có thể dùng từ "embarrassed". Tính từ "bashful" có nghĩa bẽn lẽn, rụt rè.