englishcourses.edu.vn
Những cách diễn đạt thay thế 'to be honest' | englishcourses.edu.vn
Cụm "To be honest..." (Thành thực mà nói...) dùng để mở đầu câu, tương đương với "Honestly...", "Let's make it clear...".