englishcourses.edu.vn
Ngữ điệu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Bạn xuống giọng cuối câu hỏi khi muốn người kia xác nhận điều bạn đã biết. Ngược lại, bạn lên giọng khi thật sự xem đó là câu hỏi.