englishcourses.edu.vn
Chàng trai 8.5 IELTS chia sẻ cách học speaking | englishcourses.edu.vn
Để đạt 7.0 IELTS speaking, Nguyễn Đức Thịnh (Hà Nội) chia hai mốc mục tiêu, từ 4.5 đến 6.0 và từ 6.0 đến 7.0, hoàn thành yêu cầu riêng từng mốc.