englishcourses.edu.vn
Cách nhấn trọng âm trong cụm trạng từ - tính từ tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Trong câu "I have a very good deal", người bản xứ thường nhấn mạnh vào trạng từ "very" và danh từ "deal".