englishcourses.edu.vn
Cách nhấn trọng âm trong cụm động từ | englishcourses.edu.vn
Giới từ được xem là thành phần không quan trọng, không được nhấn trong câu. Tuy nhiên, nếu giới từ đó thuộc cụm động từ (phrasal verb) thì ngược lại.