englishcourses.edu.vn
Cách nhấn trọng âm đúng trong câu tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Trong câu có cụm tính từ và danh từ như "It's a nice house", bạn sẽ nhấn mạnh vào từ "nice" hay "house" nhiều hơn?