englishcourses.edu.vn
Cách diễn đạt 'ngày càng' trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Để nhấn mạnh ý, chúng ta dùng phép so sánh lặp: "The weather is getting hotter and hotter" (Thời tiết càng ngày càng nóng).