englishcourses.edu.vn
Bài tập tiếng Anh về cụm động từ | englishcourses.edu.vn
"She smiled _____ him, and he blushed", bạn sẽ chọn từ nào trong bốn giới từ "to", "at", "on" hay "of" để điền vào chỗ trống?