englishcourses.edu.vn
4 tầng nghĩa khác nhau của 'black' | englishcourses.edu.vn
"I'm in black" không có nghĩa "tôi đang đen đủi" mà là "tôi đang sống dư giả".