englishcourses.edu.vn
15 cụm động từ thường đi với 'call' | englishcourses.edu.vn
Call around, call away, call back lần lượt có nghĩa là đến thăm nhà ai, mời ai đi đâu, gọi lại cho ai.