englishcourses.edu.vn
12 cụm từ người giỏi tiếng Anh cũng nói sai | englishcourses.edu.vn
Để diễn đạt "Tôi không quan tâm", bạn cần nói "I couldn't care less" thay vì "I could care less".