englishcourses.edu.vn
10 cụm từ rút gọn trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Wanna, gotta, và gonna là những từ rút gọn của want to, got to, going to.