eciks.com
ANALIZË FUNKSIONALE PËR AGJENCINË PËR REGJISTRIM TË BIZNESEVE NË KOSOVË | ECIKS
CATEGORY: Project PERIOD: October 2014 - February 2015 CLIENT: (KBRA), (MTI) KOSOVO BUSINESS REGISTRATION AGENCY MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY