dogovanha.com
Phân loại các nhóm gỗ theo quy định mới nhất ở Việt Nam
Theo quy định hiện hành tại Việt Nam hiện nay, gỗ tự nhiên được chia thành 8 nhóm từ I đến VIII. Cụ thể danh sách các loại gỗ trong từng nhóm như sau: