docungtamlinhviet.com
Sự tích Bồ Tát Đại Thế Chí | Đồ Cúng Tâm Linh Việt
Ngài được gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí , vì Ngài dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, làm cho chúng sinh trong mười phương thế giới thoát khổ thành tựu quả vị Vô thượng bồ đề.