digitalrosh.com
הטרנספורמציה הדיגיטלית צריכה להתחיל מלמעלה
כדי לבצר את המשך הצלחתם בעתיד על הארגונים לעבור תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. אך ללא מעורבות ומחוייבות של הדירקטוריון וההנהלה, סיכויי ההצלחה של הטרנספורמציה אינם