diaockimoanh.org
Thông Tin Chi Tiết Nhất Thành Phố Mới Bình Dương | Địa Ốc Kim Oanh
Theo đó, dự kiến đến năm 2020, tỉnh Bình Dương sẽ được chuyển thành thành phố Bình Dương, là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương với 6 quận, 4 huyện .......