dacanhnghethuat.com
Xâm thực
Kích thước: 17 x 20cm Chất đá: Bazan