dacanhnghethuat.com
Thạch Động
Kích thước : 15cm x 13cm x 12cm Chất đá: Caxedon