dacanhnghethuat.com
Quan Âm Bồ Tát
Kích thước : 27cm x 13cm x 8cm Chất đá:Gniess.