dacanhnghethuat.com
Núi và Hàng Động
Kích thước : 20cm x 15cm x 18cm Chất đá: Bazan