dacanhnghethuat.com
Núi đơn
Kích thước: 24cm x 09cm x 09cm Chất đá : Bazan