dacanhnghethuat.com
Núi
Kích thước : 45cm x 29cm x 15cm Chất đá: Bazan