dacanhnghethuat.com
Mã Sơn
Kích thước: 35cm x 17cm x 26cm Chất đá : Gneiss