dacanhnghethuat.com
Lời ru
Kích thước : 9 x 20 cm Chất đá: Bazan giàu hematite