dacanhnghethuat.com
Hài nhân
Kích thước : 15 x 23 cm Chất đá: cuội kết