dacanhnghethuat.com
Đảo xa
Kích thước: 16cm x 9cm x 15cm Chất đá: Bazan